ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้โครงการ ส่งเสริมค่านิยมร่วมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรในสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖4 เวลา 14.00 - 15.00 นาฬิกา ผ่านระบบ ZOOM โดย พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน และเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

image รูปภาพ
image
image