ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 นาฬิกา ผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้อำนวยการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5เข้าร่วมรับฟังโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทยของ ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ 3" ผ่านทางระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากรนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายปุณณัตถ์ บุนนาค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

image รูปภาพ
image