ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษา ศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง ส่งเสริมความรู้ ทักษะและกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้และทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแ

image เอกสารแนบ