ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วย นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 26 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลปกครอง

image เอกสารแนบ