ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 5

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ตามประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562

image เอกสารแนบ