ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 มอบหมายให้ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมด้วยข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมประชุมโครงการประสานความร่วมมือกับศาลชั้นต้นในเขตอำนาจศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งประกอบด้วยศาลจังหวัดและศาลแขวง รวม 18 ศาล โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาที่ได้รับมอบหมาย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ รวม 108 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบสื่อสารทางไกล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วย นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมสังเกตการณ์ หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 26 ในโอกาสที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการอบรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลปกครอง ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรื่อง แจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ผู้พิพากษา ศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรื่อง ส่งเสริมความรู้ ทักษะและกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้และทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ตำบลทาปลาดุก อำเภอแ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image