ศาลอุทธรณ์ภาค 5
The Court of Appeal Region 5
News
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา นายนคร ธีรฉัตรวัฒน์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสถานที่ก่อสร้างเพื่อตรวจรับงานและติดตาม ผลงานการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายพงษ์เดช วานิชกิตติกุล เลขาธิการสำนักงาน ศาลยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมประสานข้อราชการ โดยมีผู้อำนวยการศาลอุทธรณ์ภาค 5 หัวหน้าส่วน/กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผ่านทางระบบ Streaming ในหัวข้อ กำหนดการประชุมหารือข้อราชการครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค 5 เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ในหัวข้อ "นโยบายการบริหารศาลยุติธรรมของประธาน ศาลฎีกา" กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 ตำ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.21 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและข้ารา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๕ มอบหมายนางสาวมยุรี จามิกรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคณะฯ เยี่ยมนายอภิราม จันทรจรัส ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสงขลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ซึ่งรักษาอาการป่วย ณ โรงพยาบาลมหาร

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

 

image
image
image
image
image
image